KVKK Hizmetleri

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

KVKK Nedir?

Diji Teknoloji Ankarada Sunucu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7 Nisan 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun ile kişisel verilerin sınırsız biçimde ve gelişigüzel toplanması, yetkisiz kişilerin erişimine açılması, ifşası veya amaç dışı ya da kötüye kullanımı sonucu kişilik haklarının ihlal edilmesinin önüne geçilmesi amacıyla kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ve uymak zorunda oldukları kurallar düzenlenmiştir.

KVKK Genel Bilgiler

VERBİS Nedir?


VERBİS, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, kişisel veri işlemeye başlamadan önce kaydolmaları gereken ve işlemekte oldukları kişisel verilerle ilgili kategorik bazda bilgi girişi yapacakları kayıt sistemidir. Kanun’a göre veri sorumlularının, Kurul tarafından belirlenen ve ilan edilen süre içinde Veri Sorumluları Siciline kayıt yaptırması zorunludur.

KVKK Kimleri Kapsamaktadır?


Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin (kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemi) parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişiler hakkında uygulanır. Bu doğrultuda herhangi bir kriter öngörülmemiş olup, gerçek kişiler, özel sektörde faaliyet gösteren kuruluşlar ile kamu kurum ve kuruluşlarının kişisel veri işlemesi halinde Kanun’a uyum sağlaması gerekmektedir.

KVKK Bakımından Öngörülen Yaptırımlar Nelerdir?


Kanun’un beşinci bölümünde öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır. Nitekim Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından bugüne kadar pek çok inceleme gerçekleştirilmiş ve yüksek miktarlarda idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, kişisel verilere ilişkin suçlar bakımından 5237 Sayılı TCK’nın 135 ila 140.maddeleri uyarınca cezai müeyyide öngörülmüştür.