Site Kullanım Koşulları

ÜYELİK FORMU
AYDINLATMA METNİ

Veri Sorumlusu

Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (Kanun) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Globalnet İnternet Teknolojileri ve Yazılım Ticaret Limited Şirketi (veri sorumlusu) tarafından siz değerli Üyemizin aydınlatılması amacıyla hazırlanmıştır.

Tanımlar

Kişisel Veri : Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,

Özel Nitelikli Kişisel Veri : Kişilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri,

İlgili Kişi : Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,

Veri Sorumlusu : Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

6698 Sayılı Kanun : Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Ne Tür Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Kimlik kategorisi altında ad, soyad; iletişim kategorisi altında e-posta, telefon; işlem güvenliği kategorisi altında şifre/parola kişisel verileriniz işlenmektedir.

Şifre ve parola bilgileriniz SSL güvenlik yöntemi ile şifrelenerek tutulmaktadır. Sistem yönetici dâhil herhangi biri şifre ve parola bilgilerinize ulaşamamaktadır. Dolayısıyla şifre ve parola bilgileriniz tarafınızca oluşturulmakta ancak güvenlik amacıyla saklamaya dâhil edilmemektedir.

Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla ve Hukuki Sebeplerle İşliyoruz?

Kişisel verilerin işlenme şartları başlığını taşıyan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. Maddesine göre, kural olarak kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez.  Ancak KVKK m.5/2’de yer alan şartlardan birinin varlığı halinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür.

Açıklanan kişisel verileriniz Kanun’un 4. Maddesinde belirtilen ilkelere uygun olarak;

 • Diji hesabı ve üyeliğinin oluşturulması amacı ile “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” (KVKK m.5/2-c) hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız temin edilmeksizin işlenmektedir

Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarabiliriz

Kişisel verileriniz yukarıda belirtmiş olduğumuz amaçlara hizmet etmesi için Kanun’un 8. Maddesinde belirtilen kişisel verileri işleme şartları ve ilgili kanunda öngörülen temel ilkelere uygun olarak;

 • Başvuru ve bildirim alt yapısının sağlanması amacıyla depolama hizmeti aldığımız üçüncü kişiye aktarılmaktadır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlerle Topluyoruz?

Yukarıda izah edilen kişisel verileriniz, tarafınızca üyelik formu doldurulması suretiyle bizzat iletmektesiniz. İlgili verilerin iletimi bakımından form doldurulması suretiyle otomatik olmayan yollar kullanılmakta olup iletinizin tarafımıza ulaşması için sisteme bütünleşmiş yazılım kullanılmakta olup bu aşamada otomatik olarak bildirimi sağlanmaktadır.

Resmi Makamlarla Paylaşım

Ayrıca, kişisel verileriniz, resmi makamlarca ilgili mevzuata uygun şekilde talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapılması zorunda olunan durumlarda resmi makamlara açık rızanız olmaksızın açıklanabilecektir. Kişisel verilerinizin şirketimizi etkileyen hukuki bir ihtilaf ile ilgili ya da potansiyel ihtilaflara ilişkin olarak gerekli olduğu ölçüde kullanılması ve mahkemeler ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarla paylaşılması da mümkün olabilir. Bu çerçevede kişisel verileriniz, Şirketimiz hukuki yükümlülüklerini yerine getirmek  (KVKK m. 5/2-ç) ve Şirketimizin haklarının tesisi veya korunması hukuki sebeplerine dayalı (KVKK m.5/2-e) olarak açık rızanıza gerek olmadan işlenebilecektir. Bu doğrultuda resmi makam taleplerinin yerine getirilebilmesi ve hukuki süreçler için zorunlu olması halinde kamu kurum ve kuruluşları ile yargı organlarıyla paylaşılabilecektir. (Bknz. Kişisel Verilerin Korunması Kanuna İlişkin Uygulama Rehberi sy.77)

Kişisel Verilerinize İlişkin Haklarınız

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. Maddesi gereği veri sorumlusu sıfatıyla şirketimize karşı,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Siz değerli Üyemiz, Kanun’un 11. Maddesi kapsamında yer alan haklarınıza ilişkin taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğe” göre, “www.diji.com.tr” adresinden ya da şirketimizden temin edebileceğiniz “Veri Sahibi Başvuru Formunu” doldurup, imzalayarak “ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara” adresine yazılı olarak bizzat tevdi edebilir ya da Noter kanalıyla gönderebilir yahut bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle “[email protected]” posta adresimizle, şirketimize iletebilirsiniz.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Tebliğ’de” belirlenen tarifedeki ücret alınabilmektedir.

Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

GLOBALNET İnternet Teknolojileri ve Yazılım Tic.Ltd.Şti.
Telefon : +90 532 111 66 04 | +90 850 304 99 00 | +90 312 486 11 29
Adres : ODTÜ Teknokent Bilişim İnovasyon Merkezi, Mustafa Kemal Mh., Dumlupınar Bulvarı No:280/G Daire No: 1249 Çankaya Ankara
Vergi Dairesi : Maltepe
Vergi No : 3960643611
Ticaret Sicil No : 306303
Oda Kayıt Tarih : 08/12/2011
Oda Sicil No : 2/2021
MERSIS NO : 0396064361100010
Sanayi Sicil No : 729147
NA-CE Kodu : 620101-BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ (SİSTEM, VERİ TABANI, NETWORK, WEB SAYFASI VB. YAZILIMLARI İLE MÜŞTERİYE ÖZEL YAZILIMLARIN KODLANMASI VB)
Yetkili Şirket Müdürü : Ertan BARUT